Zwroty i reklamacje

I. Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Rekomenduje się, by reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, numer produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu lub innego dowodu zakupu.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

TCF Group Sp. z o.o. 

Aleja 29 Listopada 94

31-406 Kraków

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, tj. pod numerem telefonu: (+48) 516 171 593 wówczas reklamowany produkt można zwrócić w naszej siedzibie.

Postanowienia dotyczące reklamacji – wyciąg z Regulaminu 04.12.2024 - Sklepu Internetowego „Nicopoder”:

§8 Reklamacje

8.1. Kupujący  będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta, może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. Podstawą prawną reklamacji jest niezgodność Towaru (zakupionego produktu) z umową określona w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w rozdziale 5a ww. Ustawy. Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie do Kupujących, o których mowa powyżej. 

8.2. W razie braku zgodności Towaru z umową, Kupującemu przysługuje wobec Sprzedawcy odpowiednie roszczenie reklamacyjne o doprowadzenie Towaru do zgodności z umową.  

8.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową, jeżeli brak zgodności Towaru z umową istniał w chwili wydania rzeczy (Towaru) Kupującemu lub został uszkodzony w trakcie dostawy. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym zakres oraz czas trwania, określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

8.4. Oświadczenie reklamacyjne należy wysłać na adres: TCF Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków) lub w formie korespondencji e-mail na adres: [email protected] (w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby Kupujący w tytule podał numer Zamówienia i wpisał: „reklamacja”). 

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.7. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, z której wynika obowiązek Sprzedawcy zwrotu całości lub części zapłaconej ceny, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie jest związana z żadnymi kosztami po jego stronie. 

§9 Postanowienia dotyczące sporów konsumenckich

9.1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kupującego będącego konsumentem, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

9.3.Przedstawione powyżej zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdorazowo oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Kupującego (będącego konsumentem), spór nie został rozwiązany.

II. Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

TCF Group Sp. z o. o. 

Aleja 29 Listopada 94

31-406 Kraków

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy możesz wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego oraz został wskazany poniżej.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy i zwrotu towaru – wyciąg z Regulaminu 04.12.2024 Sklepu Internetowego „Nicopoder”:

§7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w § 7 pkt. 7.1 Regulaminu nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji). W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 Ustawy o prawach konsumenta (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.7. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zakres wskazany w zdaniu powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego Towaru, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, i umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(Sklep Internetowy Nicopoder)

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Sprzedawca (adresat):

TCF Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

adres siedziby: ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków,

adres poczty elektronicznej: [email protected],

KRS: 0000705332, REGON: 368862564, NIP: 6762540318

OŚWIADZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisana/podpisany(1) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/następujących Towaru/Towarów:

 

_________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru(1) Towaru/Towarów: _________­­­___________________________________________

Imię i nazwisko Kupującego: ______________________________________________________________________

Adres Kupującego: ______________________________________________________________________________

Sposób zwrotu środków(2):   

      

□   przelewem – na rachunek bankowy numer

    (prosimy podać numeru rachunku bankowego oraz nazwy banku):

     ______________________________________________________________________________________

□   gotówką – po uwzględnieniu niniejszego pisma, odbiór będzie możliwy według wyboru Kupującego(2):       

              □  w biurze znajdującym się w siedzibie Sprzedawcy (ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków);

              

UWAGI: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Data: __________________________ Podpis Kupującego: ______________________.

 

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Proszę zaznaczyć symbolem X wybraną formę zwrotu środków.

 

Pobierz formularz zwrotu w pliku PDF

 

 

Darmowa dostawa InPost od 200 zł na terenie całej PolskiSzybkie i bezpieczne płatności PayU i TpaySzybka i bezpieczna dostawa na terenie całej Europy

do góry
Tylko dla pełnoletnich. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium