Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NICOPODER”

 

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.nicopoder.com.

1.2. Sklep Internetowy NICOPODER, działający pod adresem www.nicopoder.com, prowadzony jest przez spółkę: TCF GROUP sp. z o.o., ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, NIP: 676-254-03-18, REGON: 368862564 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000705332.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 1. adres pocztowy: ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków,
 2. numer telefonu: +48 516 171 593,
 3. adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.4. Regulamin Sklepu Internetowego www.nicopoder.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.nicopoder.com w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

§2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca lub Usługodawca – TCF GROUP sp. z o.o., ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, NIP: 676-254-03-18, REGON: 368862564 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000705332.

2.3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.nicopoder.com przez Sprzedawcę.

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2.5. Towary – wszelkie towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.

2.6. Regulamin – niniejszy dokument (Regulamin) określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.7. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Internetowy Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie Sklepu Internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. W przypadku, gdy Sprzedawca w Sklepie internetowym będzie umożliwiał korzystanie z kodów rabatowych upoważniających do zakupów Towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie, wówczas zasady korzystania z rabatów zostaną określone w odrębnym regulaminie.

3.4. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu Internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu Internetowego  www.nicopoder.com posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.

4.2. Klient podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości e-mail na adres podany w formularzu Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. W każdym przypadku po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu treść Regulaminu i czyni tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Kupującemu będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.6. Klient podczas składania Zamówienia oświadcza, że jest pełnoletnim użytkownikiem wyrobów tytoniowych i/lub wyrobów powiązanych.

4.7. Klient w ramach Sklepu Internetowego ma możliwość założenia konta Klienta (zwane dalej: „Kontem Klienta”) dokonując rejestracji, w ramach której podaje dane wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne, dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniego założenia Konta Klienta, korzystając z udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego formularza zamówień. Przy zakładaniu Konta Klienta Kupujący zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą.

4.8. Korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Klienci, mają możliwość uzyskać bezpłatną elektroniczną usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości o charakterze marketingowym zawierających informacje o Towarach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym (zwaną dalej: „Newsletter”). Warunki świadczenia usługi Newsletter zostały określone w § 11 Regulaminu.

 

§5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 1. przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 2. elektronicznym przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy, w ramach tzw. szybkiego przelewu on-line (PayU),
 3. szybkie płatności (Blik),
 4. płatność za pobraniem.

5.2. Klient po złożeniu Zamówienia jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

5.3. W razie wyboru płatności wskazanej w § 5 pkt. 5.1. lit. a) Regulaminu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu  Internetowego Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.4. W razie wyboru płatności wskazanej w § 5 pkt. 5.1. lit. b) lub c) Regulaminu powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych obsługiwanego przez dostawców usług płatniczych (PayU oraz partnera obsługującego System Płatności Mobilnych BLIK) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.

5.5. Sklep Internetowy umożliwia realizację płatności za pomocą systemu PayU oraz za pomocą Systemu Płatności Mobilnych BLIK (TPay).

5.6. Partnerem rozliczeniowym Sprzedawcy jest operator systemów płatniczych: „PayU”, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495. Drugim partnerem rozliczeniowym jest „TPay” tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579.

5.7. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.8. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

§6 Dostawa

6.1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach Sklepu Internetowych i wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 1. InPost Paczkomaty 24/7,
 2. usługi kurierskiej InPost,
 3. usługi kurierskiej UPS.

6.4. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie firmy: ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dowozu Towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie Sklepu Internetowego przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Towar staje się własnością Klienta.

6.9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w § 7 pkt. 7.1 Regulaminu nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji). W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 Ustawy o prawach konsumenta (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.7. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zakres wskazany w zdaniu powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego Towaru, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, i umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§8 Reklamacje

8.1. Kupujący  będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta, może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. Podstawą prawną reklamacji jest niezgodność Towaru (zakupionego produktu) z umową określona w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w rozdziale 5a ww. Ustawy. Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie do Kupujących, o których mowa powyżej. 

8.2. W razie braku zgodności Towaru z umową, Kupującemu przysługuje wobec Sprzedawcy odpowiednie roszczenie reklamacyjne o doprowadzenie Towaru do zgodności z umową.  

8.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową, jeżeli brak zgodności Towaru z umową istniał w chwili wydania rzeczy (Towaru) Kupującemu lub został uszkodzony w trakcie dostawy. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym zakres oraz czas trwania, określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

8.4. Oświadczenie reklamacyjne należy wysłać na adres: TCF Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków)  lub w formie korespondencji e-mail na adres: [email protected] (w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby Kupujący w tytule podał numer Zamówienia i wpisał: „reklamacja”). 

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.7. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, z której wynika obowiązek Sprzedawcy zwrotu całości lub części zapłaconej ceny, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie jest związana z żadnymi kosztami po jego stronie. 

 

§9 Postanowienia dotyczące sporów konsumenckich

9.1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kupującego będącego konsumentem, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
 2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
 3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

9.3.Przedstawione powyżej zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdorazowo oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Kupującego (będącego konsumentem), spór nie został rozwiązany.

 

§10 Zasady publikowania opinii

10.1. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Towaru w Sklepie Internetowym.

10.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

10.3. Kupujący oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.

10.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności czy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd. Sprzedawca w celu zapewnienia, by opinie o Towarach pochodziły od Kupujących posługuje się programem CRM w systemie Shoper, który pozwala na sprawdzenie czy opinie o Towarach pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy faktycznie dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

 

§11 Usługa Newsletter

11.1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej i wyrazi stosowną zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący (lub inny korzystający ze Sklepu Internetowego) otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia uruchomienia usługi Newsletter. Z chwilą aktywacji linku zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.

11.2. Każdy Newsletter kierowany do Kupujących (lub korzystających ze Sklepu Internetowego, którzy wyrazili zgodę na świadczenie usługi Newsletter) zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

11.3. Kupujący (lub korzystający ze Sklepu Internetowego, który wyraził zgodę na świadczenie usługi Newsletter) może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: [email protected].

 

§12 Dane osobowe

12.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

12.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego, tj. pod adresem: www.nicopoder.com.

 

§13 Usługi świadczone drogą elektroniczną

13.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (zwane dalej w niniejszym rozdziale: „Usługami” lub „Usługą”) polegają na bezpłatnym udostępnieniu treści i funkcjonalności strony Sklepu Internetowego jego użytkownikom, w tym Kupującym, w szczególności poprzez:

 1. umożliwienie użytkownikom, w tym Kupującym, zapoznawanie się z treściami i materiałami umieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego;
 2. umożliwienie Kupującym składanie zamówień on-line i zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów oraz zakładania Konta Klienta; 
 3. umożliwienie Kupującym publikowanie opinii o Towarach lub usługach świadczonych przez Sprzedawcę;
 4. przesyłanie Kupującemu lub użytkownikowi informacji dotyczących świadczonych usług drogą elektroniczną oraz umożliwianie kontaktu ze Sprzedawcą;
 5. umożliwienie użytkownikom, w tym Kupującym, korzystanie z usługi Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie.

13.2. Strona Sklepu Internetowego oraz wszelkie zawarte w niej materiały, w tym utwory, zbiory utworów, bazy danych, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej.

13.3. Każdy użytkownik strony Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Kupujący, może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego. Postanowienia § 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

13.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz do czasowego zawieszania działalności strony Sklepu Internetowego na czas dokonywania prac serwisowych lub innych związanych z rozbudową strony Sklepu Internetowego, w szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

§14 Postanowienia końcowe

14.1. Wszelkie umieszczone na stronie Sklepu Internetowego teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) objęte są ochroną prawną, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulamin, jeżeli będzie to konieczne dla właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego i nie wpłynie negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Klientów, bądź zmiana będzie miała na celu poprawienie warunków korzystania ze Sklepu Internetowego lub będzie wynikała z konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego i zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem oraz zmian o charakterze doprecyzowującym lub eliminującym ewentualne nieścisłości oraz zmian dotyczących użytych w Regulaminie definicji.

14.3. Jeżeli wskutek zmian przepisów prawa określone postanowienia Regulaminu staną się sprzeczne z przepisami prawa lub nieważne, wówczas Sprzedawca zastąpi takie postanowienia Regulaminu nowymi, dopuszczalnymi postanowieniami zgodnymi z przepisami prawa.

14.4. Informacja o zmianie Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie w szczególności wskazywała termin zmiany Regulaminu nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu (wraz ze zmienionym Regulaminem), chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Sprzedawcy zmian w krótszym terminie. Ponadto Kupujący, którzy podali swój  adres e-mail zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany adres e-mail. 

14.5. Zmiany do Regulaminu, które są korzystniejsze dla Kupujących lub które dotyczą wyłącznie zmiany sposobu rejestracji w Sklepie Internetowym, które nie wpływają na prawa i obowiązki Uczestników związanych już Regulaminem w chwili ich wprowadzenia lub zmian, które zwiększają lub ulepszają funkcjonalności Sklepu Internetowego, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestników, obowiązują już z chwilą ich udostępnienia.

14.6. Kupujący może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Może tego dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: [email protected], lub wysyłając je w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 1.3. lit. a) Regulaminu.

14.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenie Regulaminu i zakończenia funkcjonowania Sklepu Internetowego. O zakończeniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, Sprzedawca poinformuje na stronie Sklepu Internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem funkcjonowania Sklepu Internetowego. Ponadto w tym samym terminie o zakończeniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, Sprzedawca poinformuje Kupujących, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany adres e-mail.

14.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i obsługi Kupującego w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia nieuczciwości Kupującego lub stwierdzenia próby złożenia Zamówienia przez Kupującego w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.

14.9. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

14.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Darmowa dostawa InPost od 200 zł na terenie całej PolskiSzybkie i bezpieczne płatności PayU i TpaySzybka i bezpieczna dostawa na terenie całej Europy

do góry
Tylko dla pełnoletnich. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium